Groet aan begin van kerkdienst

Ds. A. de Lange / Geen reacties

10-07-2024, 09:41

Vraag

Wat betekenen de woorden van Johannes in Openbaring 1 vers 6: “Die ons gemaakt heeft tot priesters en koningen”? Het staat in de verleden tijd, maar ik zie mezelf nog niet als zodanig en denk dat dit pas zo wordt straks in de volmaaktheid, maar dan zou het toch in de toekomende tijd moeten staan?

Verder vroeg ik me af wie in datzelfde hoofdstuk bedoeld worden met de zeven geesten, daar wij toch één Heilige Geest kennen?

En in votum en groet worden in de kerk vaak vers 4 en 5 gebeden, maar mij valt op dat de dominee dan eindigt met de Vorst van de koningen der aarde, terwijl de oorspronkelijke Bijbeltekst/het Bijbelgedeelte nog doorgaat over juist Zijn liefde en vergeving, wat er mijns inziens dus nog bij hoort, juist omdat dat de kern van Jezus’ werk aangeeft! Waarom zegt de dominee dat er dus niet meer bij?


Antwoord

Bedankt voor deze drie vragen over de drie Bijbelverzen: Openbaring 1: 4-6. De eerste twee verzen daarvan klinken in vele kerken regelmatig, omdat ze gebruikt worden als groet aan het begin van de kerkdienst. Het derde vers is er gewoon het vervolg van en dat klinkt meestal niet. 

1. Ik begin even met de laatste vraag: waarom in de groet wordt geëindigd bij vers 5, terwijl de zin eigenlijk gewoon doorloopt in vers 6. Zelf varieer ik met de groet. 1. Genade en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. 2. Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten  die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde (Openbaring 1:4-5).
  
In beide gevallen is ze trinitarisch: de drie personen van God worden genoemd. In de eerste zijn de drie personen van God gemakkelijk te onderscheiden. In de tweede wat minder, maar ook daar is hetzelfde grondstramien: de Vader: Hij Die is en Die was en Die komt; de Heilige Geest: de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn; de Zoon: Jezus Christus.  

Het vervolg van Openbaring 1:5 en 6 noem ik dan niet meer: “Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” Dat is niet omdat het niet inhoudsvol is, en waar is - dat is het wel. Zo zou je de groet zelfs wel kunnen laten doorlopen tot en met vers 8. Maar het gaat er bij de groet niet om, dat je hele Bijbelgedeelten laat horen, maar dat de dienst in het licht staat van de drie-enige God.

2. Dan je eerste vraag. Die gaat over Openbaring 1:6. Hoe moet je het voor jezelf verstaan dat hier een verleden (eigenlijk: een voltooide) tijd wordt gebruikt terwijl je jezelf nog niet ziet als priester en koning? 

Johannes spreekt hier tot de christelijke gemeente, tot de gelovigen (de zeven gemeenten in Klein-Azië, die de geadresseerden zijn van de Openbaring, staan voor de hele kerk). Van de kerkleden geldt dat ze door God in Christus gemaakt zijn tot koningen en priesters. Het volk Israël was ook al in die positie gesteld: “U dan, U zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.” De christelijke gemeente deelt daar door Christus met Israël in: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” (1 Petrus 2:9).

Ook jij bent in die positie gesteld. Je doop (als je die ontvangen hebt) is daar de bevestiging van. Er is bij je doop zo gedankt: “Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt.” Ook hier de voltooide tijd. 

Jij zegt: ik zie mezelf nog niet als zodanig. Ik weet niet of je daarmee bedoelt dat je nog niet tot persoonlijk geloof gekomen bent, of dat je bedoelt dat je wel door het geloof mag leven, maar dat je vanwege je blijvende zondigheid en zwakheid bij jezelf nog niet veel van priesterlijke toewijding en koninklijke overwinning van de zonde bij jezelf gewaar wordt en dat er aan je heiligmaking nog veel moet gebeuren. Maar hoe je er ook aan toe bent: In beide gevallen is Gods roeping en belofte er voor je. Als je nog niet tot persoonlijk geloof gekomen bent (en dat heb je beslist nodig om zalig te worden, anders ben je verloren!), word je geroepen en genodigd om je te laten wassen door het bloed van de Heere Jezus en je over te geven aan het werk van de Heilige Geest die je verandert en vernieuwt. Als je reeds tot geloof kwam, word je geroepen om dan ook vanuit Christus in afhankelijkheid priesterlijk en koninklijk in het leven te staan. 

Maar je hebt gelijk: pas straks in de volmaaktheid zullen we de priesterlijke en koninklijke gestalte ten volle vertonen.

3. Verder vraag je je af wie er bedoeld worden met “de zeven Geesten die voor Gods troon zijn”, terwijl we toch één Heilige Geest kennen. Ook in Openbaring 3:1 en 5:6 wordt gesproken over de zeven Geesten. Daar (net als in Openbaring 1:4, 5) blijken ze telkens naast Jezus Christus genoemd te worden. Met de “zeven geesten” is de Heilige Geest in Zijn zevenvoudige volheid bedoeld. Mogelijk houdt deze spreekwijze verband met de “zeven gemeenten” waarin de Geest van God werkt. Zeven is in de Bijbel het getal van de volheid. Jezus wordt in Openbaring 5:6 ook getekend als een Lam met zeven horens. De hoorn is een teken van macht, en de zeven horens willen zeggen, wat Jezus al eerder zei: “mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde” (Mattheüs 28:18). Als we over de zeven Geesten van God horen, mag dat ons eraan herinneren dat de Geest machtig is om al onze koudheid, hardheid en ongeloof weg te nemen en ons helemaal te maken tot mensen die de Heere van harte liefhebben. 

Nieuw-Lekkerland,
Ds. A. de Lange

Lees meer artikelen over:

votum-groet
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
195 artikelen
Ds. A. de Lange

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong gezin met vier kleine kinderen en wij als ouders hebben het idee dat onze oudste drie kinderen dingen zien die wij niet zien. Wij voelen alleen soms wat kou. Dit heb ik in een gespre...
11 reacties
10-07-2013
Bij deze nog even een vraag voor ds. Korving m.b.t. hotel op zondag. Maar als je op zondag in een hotel zit en daar eet, dat is toch hetzelfde dan dat je thuis op zondag uit eten gaat? Ik vind het hee...
Geen reacties
10-07-2007
In reactie op het antwoord van ds. R. Veldman op de vraag van de vrouw die bijna verkracht werd, het volgende: Ds. Veldman, ik veronderstel dat u nog nooit een vrouw hebt gesproken die te maken heeft ...
Geen reacties
10-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering