De boeken worden geopend

Redactie Refoweb / 14 reacties

04-07-2024, 08:02

Vraag

Geldt bij Jezus’ terugkomst dat “de boeken worden geopend” (en alles komt openbaar) voor iedereen, gelovig of niet, of enkel voor de niet-gelovigen omdat de wandaden van een gelovige immers al vergeven zijn en dus niet opnieuw/alsnog opgerakeld worden omdat zij (enkel) in het Boek des Levens staan? Kortom, is een geredde zondaar meteen vrij om naar de hemel te gaan of moet hij/zij eerst alsnog door het oordeel om pas daarna vrij gesproken te worden?

Ik vind het moeilijke materie en zie er daarom tegenop om te sterven of Jezus’ terugkomst mee te maken, al mag ik weten dat mijn zonden vergeven zijn en daarom hoop ik dat God er tegenover heel de wereld niet meer op terugkomt of moet ik toch door dat ‘vuur’ als ‘voorwaarde’ bij de hemelpoort?


Antwoord

Dat is te lezen in deze artikelen:


Deze vraag werd ook behandeld in het programma 'Pastorie online':

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2406 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
14 reacties
AWDB
05-07-2024 / 11:34
Het betekent simpelweg: De gewetens worden geopend.
davinci
05-07-2024 / 14:47
@AWDB "Het betekent simpelweg: De gewetens worden geopend"
Ben benieuwd naar de onderbouwing.

Er is ook sprake van een boek des levens. en "al wie niet geschreven stond in het boek des levens...". Dat lijkt meer een echt boek dan een geweten.

Maleachi 3:16 is in deze wellicht ook interessant. Weet niet of het om een zelfde soort boek gaat?

Dan spreken zij die de HEERE vrezen,
ieder tot zijn naaste:
De HEERE slaat er acht op en luistert.
Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,
voor wie de HEERE vrezen
en wie Zijn Naam hoogachten.
AWDB
05-07-2024 / 15:36
Toch heeft een dominee van de GG dat zo letterlijk gezegd. De Heere heeft geen boek nodig, dus is deze verklaring zeer aannemelijk. Bovendien worden de gezaligden in de hemel opgenomen dus naar Christus op de wolken, en de engelen die dat doen zullen zonder meer zien wie dat zijn; het zijn diegenen die het hoofd omhoog heffen om Jezus te zien. Hoe het precies zal gaan weet niemand, maar op die dag zal alles wat verborgen is openbaar komen, ook door het openen van de gewetens.
Samanthi
05-07-2024 / 16:30
@AWDB
Toch spreekt de Bijbel weldegelijk over het opschrijven van mensen en hun daden, als je dit leest:Openbaring 20

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken GESCHREVEN was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

Lucas 10

20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen GESCHREVEN zijn in de hemelen.

Daniël 12

1 En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt GESCHREVEN te zijn in het boek.


Dat kun je niet staande houden dat dat het geweten van mensen zou zijn.

Lees ook: Matteüs 25

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

Matteüs 25

44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?


Daar zie je duidelijk dat de gewetens niet zo goed werken.
AWDB
05-07-2024 / 19:28
Zie ook de kanttekeningen op Daniel 7 : 10 en Openbaring 20:12.
Samanthi
05-07-2024 / 20:24
@AWBD
De kanttekeningen zijn niet het einde van alle tegenspraak, ik vergelijk liever tekst met tekst, due teksten spreken het tegen.
Davinci83
05-07-2024 / 22:25
@AWDB
Kanttekeningen en "wat een dominee van de GG ...zo letterlijk gezegd" heeft kinken voor mij niet als iets dat je op zichzelf een onderbouwing kunt noemen. Behalve als men de bijbel citeerde natuurlijk: en dan is de vraag welk bijbelgedeelte.
De tekst die Samanthi aanhaalt op. 20:12 vind ik sterk pleiten voor een boek
Davinci83
05-07-2024 / 22:47
"...of moet ik toch door dat ‘vuur’ als ‘voorwaarde’ bij de hemelpoort?..."
ik denk dat je 1 kor. 3:15 bedoeld.
Mijn indruk tot nu toe is dat dit doelt op de beoordeling van (in elk geval) de gelovige. Als gelovige kun je loon verdienen op aarde. Dit is geen loon dat bijdraagt aan je status van gered zijn of niet, maar wel invloed heeft op een zeker status of bezit in 'het hiernamaals'. Er zijn christenen die -hoewel gered (omdat ze in Jezus geloofden)- daarnaast vrijwel geen loon zullen hebben en christenen die dat wel hebben. Het lijkt erop dat je wel loon kunt hebben, maar door verkeerde acties daar een aanzienlijk deel ook weer van kunt verspelen. Op zo'n moment lijkt het vrij geciteerd: "Hijzelf is echter behouden, maar als door vuur heen". Zijn werk is verbrand en heeft het test-vuur niet overleefd.
Opzich is dit ook wel eerlijker dan dat iedereen volkomen gelijk beloond zou worden. Mesen die immers die bijv. vader of moeder, of ... verlaten zouden hebben om Jezus wil, of zelfs hun leven hebben verloren wordt groot loon in het voor uitzicht gesteld. Zo wordt er ook gesproken over iets 100-voudig vergoed krijgen als Jezus spreekt in Matt. 19:29. Ten opzichte van een christen die -hoewel dus wel een gelovige- niet in zijn leven dit soort keuzes heeft (hoeven) maken, lijkt er dus een loon-verschil met een christen die dit wel heeft ondervonden/gekozen.

Lucas 8:17 zegt dat er niets is dat niet openbaar zal komen.. openbaar is overigens wel iets anders dan dat het je op dat moment nog aangerekend zou worden. Wel kan ik mij schaamtegevoel voorstellen als alle acties van je openbaar in te zien zouden zijn. Goeie vraag hoe dat dan precies zit..
Even fantaserend kan mij voorstellen dat na deze periode God wellicht de volledige wereldgeschiedenis openbaar maakt als een soort van film die je zelf vanuit elke gewenste invalshoek kunt bekijken. Op je vragen over "waarom dit" en waarom dat kun je dan zelf de oorzaak in de 'film' opzoeken. Voorbeeld: "waarom werd die persoon vermoord?" en je bekijkt de film door de ogen van de moordenaar en ziet wat voor jeugd hij bijv. had en gaat het beter begrijpen.
kip
07-07-2024 / 15:28
awdb
als dominees met hun eigen ideen komen
i.p.v wat er in het Woord staat....................pieuwwwwwwwwwwwww
Samanthi
07-07-2024 / 18:17
@kip
In deze is hij misleid door de kanttekeningen, daarom altijd beproeven of het uit het Woord komt...
Molly
08-07-2024 / 11:09
@Davinci83, dank voor het opmerken van de onbeantwoord gebleven vraag waar je je reactie mee begint. Dat is soms het nadeel van de verwijzing naar andere antwoorden. Men gaat daarbij voorbij aan het persoonlijke stukje van de huidige vraagsteller en dat is jammer, zo niet soms pijnlijk want vragen verdienen secure aandacht en bestudering. Ik herken de angst nl. zelfs als geredde zondaar. Zo zie ik nog steeds meer op dan uit naar het oordeel waar blijkbaar een ieder nog doorheen moet. Uiteindelijk is er de vrijspraak maar het openbaar en bekend maken van ieders leven vol fouten, dat voelt toch als een belemmering en dus een last ipv een uitzien.
Samanthi
08-07-2024 / 14:12
@ Molly
Ik herken de angst van vroeger, mag ik je be moedigen met Mattheus 25? Dat zal de Heere zeggen, niet wat je fout gedaan hebt, je zonden heeft Hij achter Zijn rug geworpen.

Matteüs 25

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
davinci
08-07-2024 / 18:49
@Molly. Dankje!
Dat er niets is dat niet openbaar zal komen wil mogelijk (hopelijk) niet zeggen dat het ook voor iedereen openbaar zal komen..
In die straten van goud zullen de mensen vast niet zo blij zijn omdat jij daar schuchter, langs de kant, bent opgemerkt (en men 'jouw' presentatie nog lang niet vergeten is!). ' Aan de oude dingen zal niet meer gedacht worden' en jij zult er ongetwijfeld niet meer met schuld of schaamte(-gevoelens) rondwandelen.
Molly
10-07-2024 / 12:36
@Samanthi dank voor de bemoediging en Gods Woord is waar en ruim toepasbaar maar in de gegeven antwoorden (de linkjes dus) lees ik andere dingen, dat je het eens wordt met de opsomming en veroordeling om daarna (pas) blij te zijn met de vrijspraak. Ik ben vaak nog banger voor mensen dan voor God en ik wil niemand teleurstellen met (blijkbaar, gezien de boeken) mijn ware aard. Op het oog en vanuit m’n hart kan ik wat lijken maar mijn gedachten kent niemand en gaan alle kanten op vaak en niet altijd de juiste.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Zondag werd er in de dienst gepreekt uit Openbaring 1. Daar staat de zegen in zoals die aan het begin van de dienst wordt uitgesproken. Het viel me alleen op dat niet de hele zegen zoals Johannes die ...
Geen reacties
03-07-2019
Zelf ben ik Katholiek en ben, sinds ik last heb van de duivel, meer in God gaan geloven. Mijn verhaal: Twee jaar geleden kwam ik in contact met de duivel. Ik had een boze droom waarin ik de duivel voo...
Geen reacties
03-07-2003
Ik heb een vraag over homoseksualiteit. Aan drs. Els van Dijk., omdat uw antwoorden mij vaak het meest aanspreken. Ik ben een jongen van 20 jaar. Vanaf zo ongeveer rond mijn twaalfde begon ik mezelf t...
Geen reacties
03-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering