Rechterflankistan

Kruipolie / 121 reacties

05-10-2022, 11:46

Wie het kerkelijk nieuws buiten de geëikte kanalen enigszins volgt, kan het niet ontgaan zijn dat de rechterflank van kerkelijk Nederland dezer dagen een weinigje verhit is. Oorzaak is een ‘herstelde’ predikant die de euvele moed heeft om een zwaar bevindelijk deksel enkele centimeters te verschuiven om ons een inkijkje te gunnen in een kilometersdiepe put vol zompig exegetisch zelfbedrog.

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

En was de dienaar des Woords nu maar begonnen dit volksdeel vooreerst een flinke veder in de bilnaad te planten, dan was het ongetwijfeld bij een oppervlakkige respons gebleven. Brandmerken bijvoorbeeld in plaats van vierendelen. Hij had kunnen opmerken dat ze aan de buitenzijde zo keurig leven. Dat ze zulke kostbare en grote tempels weten te bouwen, voorzien van imposante pijporgelen. Dat ze de vuile was van anderen zo netjes buiten hangen. Of dat ze de veelkleurigheid van de schepping geweldig sober weten samen te vatten in ontelbare tinten zwart en grijs. Zoiets dus.

Maar nee, tact is niet de sterkste karaktertrek van deze dominee. Oprechtheid en Bijbelkennis wel. En dat zijn geen handige eigenschappen in rechterflankistan. Daarom ligt de geestelijke op dit moment onder een stevige wind van leer. Hoewel stevig... We moeten natuurlijk ook weer niet overdrijven. Het zijn de bekende losse flodders. De gereviseerdhervormde booswicht is een Arminiaan en onze gebreinwaste massa weet wel beter. Einde inhoudelijke discussie. Tja, daar zal de doctor niet lang van wakker liggen.

Een stuk onaangenamer echter is de kritiek uit eigen of zelfs onverwachte hoek. Een linkse directe bijvoorbeeld. Net met emeritaat en weinig omhanden dacht een predikant uit een gefuseerd kerkverband het hem goed te dunken het vuurtje nog wat hoger op te porren. Dat is soms prettig in een ijskoude omgeving, maar niet als het al tropisch heet is. Blijkbaar had de rancuneuze achterblijver nog een appeltje te schillen met zijn in 2004 afgeweken broeder. Of het was iets met de klok en klepel. Een kostbare inschattingsfout in ieder geval van de gepensioneerde zielzorger. Zijn kanselblunder gaat op dit moment viraal en de geestelijke kukelt met een dubbele flikflak van zijn sokkel. De ontstemde kerkenraad van zijn thuisgemeente heeft de goedheiligman inmiddels met de roede richting kansel gedreven om zijn woorden weer in te slikken.

En zo is niets wat het lijkt te zijn. Gebraden kippetjes zijn in werkelijkheid graatmagere pekingeenden en het gemeste kalf een klipgeit met anorexia. Geestelijk brood is over datum en van koekebakkers die de receptuur niet kunnen lezen. Of hooguit alleen een paar kleine lettertjes. Grieks en Hebreeuws blijft een lastig taalgebied voor het oude volk.

Kruipolie op 05-10-2022, 11:46
121 reacties
Fluitekruid
05-10-2022 / 12:34
Wat voor vaag stuk is dit? Het zou misschien 'grappig' moeten zijn maar ik vind het verwaand, uit de hoogte en nietszeggend.
Fijn dat u denkt dat u de situatie zo goed kunt duiden.
Jantje1
05-10-2022 / 14:07
Wat een walgelijke column.

In de achterliggende tijd diverse vragen gesteld via Refoweb, die men niet wilde doorsturen aan dr. Van den Brink, omdat ze te kritisch waren (persoonlijk denk ik dat dit was omdat ik wél gegronde argumenten had om zijn onjuiste, Remonstrantse en het negende gebod overtredende bijdragen en insinuaties te diskwalificeren).

En zulke eenzijdige, valse en liederlijke columns kunnen wel hier geplaatst worden. Het is te walgelijk voor woorden en bewijst opnieuw dat Refoweb een spreekbuis is voor de linkerflank van de gereformeerde gezindte die alles wat rechts tot de grond toe wil afbreken!!!
Fluitekruid
05-10-2022 / 14:19
Exact Jantje, de laatste tijd vind ik Refoweb niet meer wat het geweest is. Jammer!
ACK
05-10-2022 / 15:26
Idem hier. Inhoudsloze column is dit! Doet me denken aan de Woeste Weg en vooral De Rokende Vlaswiek van Burggraaf.

Het evenwicht bij Refoweb verdwijnt. Ik herken de opmerking over het selectief plaatsen van vragen en antwoorden. Je kunt als redactie theologische opvattingen duidelijk sturen en een podium geven aan een enkele predikant en zijn verheffende mening. Het daarentegen wel plaatsen van deze column is veelzeggend.
Samanthi
05-10-2022 / 19:28
Ik kan er niet om lachen.
Flauw en onsmakelijk.
Johan1967
05-10-2022 / 19:57
Ik heb, als buitenstaander, geprobeerd de discussie te reconstrueren. Bijzondere interessant. Mijn gedachte ging daarbij uit naar de tegenstelling kleingelovig/een groot geloof. De noodzakelijkheid van prediking is zo goed erkend en verwerkelijkt in de “protestantse” kerken: wat een rijkdom! Maar wat is prediking? Een retorische handeling. Niet in de zin van manipulatief overtuigen maar in de zin van je met je hele persoon, hart, ziel en geest, inzetten voor het doorgeven van de boodschap die door jou heen bij anderen, door jouw woord, aan kan komen. Het vleesgeworden woord van de predikant is hijzelf. Dit lijkt wel op het retorische “ethos”, bron van het Paulinische “pistis”, geloof. Ikzelf als spreker sta in voor mijn woord. Je kunt mij vertrouwen. In het Christelijk geloof: omdat ik heb aanvaard en ingezien dat de blijde boodschap juist niet van mij komt! Daarom hebben woorden in de prediking de kracht van het vertrouwen. Is het niet kleingelovig om oftewel de onmacht te prediken en daarmee de lijdelijkheid, onverschilligheid en wanhoop in de hand te werken (alsof elke dag niet allang genoeg heeft aan haar eigen kwaad), oftewel de eigenmachtigheid van het besluit tot bekering tot norm van het gepredikte te maken? Ligt het smalle pad (waar voor iedereen plaats is) niet juist in het samen, in gemeenschap, bedenken van Mattheüs 6:30: “Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?” Daar leren we dat “het is niet aan ons” een groot geloof betekent. Als je het met Mattheüs 6:30 eens kunt zijn en kunt zeggen “ja, dat is kleingelovig”, dan ben je al heel goed op weg. We bidden niet voor niets “leid ons niet in bekoring”: maak het voor ons niet al te moeilijk, als het kan. Kleingelovigheid hebben we allemaal. In onze moderne tijd manifesteert zij zich onder andere als de neiging religie te gebruiken om de eigen angsten te bezweren. Dan hebben we de zuiverende religiekritiek nodig om weer contact te kunnen maken met de grootsheid van het geloof. Laat de theologie niet, via de achterdeur, de hinderaar, als kleinheid van geloof, via de kansel de passie preken!
1988
05-10-2022 / 23:12
Het hele gebeuren rond dr. Van den Brink begint me steeds meer tegen te staan!
Het is erg makkelijk om de rechterflank te bekritiseren;er is altijd wel een stok om mee te slaan.
Ik vraag me steeds meer af wie hier nu werkelijk om lacht!

Het klinkt ook zo pastoraal he? Jongeren aanzetten om hun eigen kerk te verlaten. Dr. Van den Brink kan beoordelen op basis van de vraag die men stelt dat men onder een onbijbels Evangelie verkeerd. Al die veronderstellingen.

Is dit nu 'refo' web?
Samanthi
05-10-2022 / 23:37
@1988
Dit artikel staat mij tegen, maar de lezingen van ds van den Brink zou je eens moeten gaan luisteren en vergelijken met de Bijbel, misschien wordt je dan wijs...
Samanthi
05-10-2022 / 23:43
Ook de anderen reageerders zou ik aanraden om de lezingen te luisteren en te onderzoeken, juist omdat die kleine lettertjes aan de kaak gesteld worden is er zoveel reuring, dat komt omdat het zo is.
De ja maar, de dingen die he eerst zou moeten kennen voor je welkom bent.
Jantje1
05-10-2022 / 23:56
Nee.

Ik heb alles gevolgd, maar de uitspraken van dr. Van den Brink zijn en blijven on-Bijbels en de aanvallen tegen de ware dienstknechten Gods zijn een overtreding van het derde en negende gebod.

Markus 13: 21-23: En alsdan zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of: Zie, Hij is daar; gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gijlieden, ziet toe; zie, Ik heb u alles voorzegd.

Ik hoop dat iedereen deze woorden tot zich laat doordringen. Want het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petrus 4: 17).
Samanthi
06-10-2022 / 08:36
@Jantje1
Dan heb je èn de Bijbel niet begrepen èn de DL niet begrepen en ook de lezingen niet.
Er is een bevel van geloof en bekering, of ontken je dat? Nee toch? Dat gaat toch nergens over zie hier is de Christus of zie daar is de Christus

Waarom een halve tekst?
Juist her 2e gedeelde gaat over de kerken uit onze gezindte...
1 Petrus 4

17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn
Jantje1
06-10-2022 / 08:45
Misschien moet je ook 1 Petrus 4: 18 lezen. En in discussies graag alleen de SV in GBS-versie citeren a.u.b.!


De tekst uit Markus die ik citeerde slaat op de persoon van de on-Bijbelse boodschap die werd verkondigd. Zulk een boodschap dienen we in onze gezindte als onkruid te verdelgen, omdat het een regelrechte aanval is op de zuivere waarheid van het Woord Gods.

Ik ga dus niet verder in op je beweringen. De boodschap van dr. Van den Brink is niets anders dan nestbevuiling en eek aanval op de zuivere prediking uit zijn jeugd. Dus we dienen dit ook totaal niet serieus meer te nemen. De liefdeloosheod en harteloosheid die er in zijn boodschap doorklinkt, geven daar genoeg aanleiding toe.

Ik ga dus verder ook niet in discussie.
Fluitekruid
06-10-2022 / 08:55
Laten we maar geen discussie voeren over het gelijk van vd Brink.
Het lijkt hier op Refoweb misschien of zijn bereik groot is maar dat valt wel mee. Buiten Refoweb en Geloofstoerusting om hoor ik er weinig over.

De lezing heeft in ieder geval weinig goeds veroorzaakt. Discussie, ellende, verwijten over en weer.

We kunnen elkaar beter vasthouden in plaats van elkaar kapotmaken. We hebben elkaar hard nodig in deze wereld.
Samanthi
06-10-2022 / 08:58
@Jantje
Idd lees het hele gedeelte, dan zie je duidelijk dat de kerk, zoals wij hem gecreëerd hebben, het evangelie ongehoorzaam is, geen geloof en bekering...
Dat is dus geen kerk of gemeente, maar mensen die samenkomen, onbekeerd, grijp dat je nu nooit aan? Niets zien in die dierbare Heere Jezus? Zijn liefde afslaan? Ongehoorzaam je eigen weg gaan?

Gewoon zeggen: ach ja God moet het doen, of : je moet eerst zondenkennis hebben, of: je moet uitverkoren zijn of: je kan je niet bekeren en dan over gaan tot de orde van de dag.

En Jezus roept ook jou toe: BEKEERT u.
Samanthi
06-10-2022 / 09:09
@ Nee laten we ons er maar niet druk om maken en lekker gezellig eerlijk onbekeerd blijven.
Samanthi
06-10-2022 / 09:09
@ Nee laten we ons er maar niet druk om maken en lekker gezellig eerlijk onbekeerd blijven.
Omega
06-10-2022 / 09:10
Ja, het is vrij 'onbijbels' van ds. Van den Brink om anderen niet over te hebben voor de eeuwige dood. Want immers zij zijn daar door God toe uitverkoren en met de verdoemenis van de niet-uitverkorenen komt God aan Zijn eer (citaat van L. M. P. Scholten). Daarom is er in de GGiN (en andere zogenaamd rechtzinnige gemeenten) ook geen welmenend aanbod van genade. Dat is blijkbaar ook de boodschap waar @Jantje1 zich prima in kan vinden. Gelukkig heeft Refoweb het lef om zo'n pittige column te plaatsen, de stinkende wond open te snijden en ds. Van den Brink alle ruimte te geven om deze leugenleer te bestrijden. Chapeau!

En @Jantje1 als Refoweb jouw vragen niet wil doorsturen aan ds. Van den Brink, zoals je schrijft, zou dat wel eens aan de toonzetting ervan kunnen liggen. Als die dezelfde is als jouw reacties hier, dan krijg je met deze column een koekje van eigen deeg. En dat is dan een dubbel compliment voor de redactie.
Jantje1
06-10-2022 / 09:15
Die leer wordt bijna nergens verkondigd, @Samanthi. Dr. Van den Brink schetst een karikatuur van een bepaalde prediking die niet bestaat. Het Evangelie is niet naar de mens, maar dat probeert hij er wel van te maken door over essentiële dingen in het genadeleven heen te stappen. De leer van genade door recht (Zie Zondag 2 t/m 6!) zijn voor hem betekenisloos geworden. Als dat zo is, wordt het Evangelie niets anders dan een lege huls. En dat blijkt ook wel uit de kilheid en de liefdeloosheid waarmee hij spreekt over Gods ware knechten.

Dus is het niets anders dan een karikatuur.

Het is te wensen dat dr. Van den Brink van deze heilloze weg terugkeert en het met Jona uit zou mogen roepen: Gooi me maar overboord. Dan zal het kopje onder gaan, maar leren we aan Gods recht te voldoen. En alleen dan is er een weg van zalig worden mogelijk.

Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid (Jesaja 1: 27).
Jantje1
06-10-2022 / 09:26
In de GGiN wordt er wel degelijk een welmenend aanbod van genade verkondigd.

Als we dat ontkennen, dan zijn we van mening dat het ook wel kan zonder ellende en zonder kennis van onszelf.

Het probleem is dat dr. Van den Brink een hekel heeft als de mens wordt gewezen op zijn totale onmacht om tot God te komen. Hij wil dat we zelf een stap zetten. Maar dat kan alleen door wederbarende genade die uit en van Christus door Gods Geest in ons hart wordt toegepast.

De oproep tot bekering blijft daarmee volledig overeind, want als wij ons niet bekeren, gaan we om eigen schuld voor eeuwig verloren.

Die twee zaken schuren soms met elkaar, maar dienen we nooit tegen elkaar uit te spelen. En dat doet dr. Van den Brink wel.

De karikaturale toon en het feit dat hij totaal niet voor rede vatbaar is en ontkent dat God ook mensen bekeert op een manier die volgens hem niet mogelijk is, is echt levensgevaarlijk. Hij tast daarmee het werk aan van de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

We moeten dus ver blijven bij de totale disharmonie van zijn Evangelieloze boodschap die de mens oproept tot werkheiligheid en waarmee de mens zichzelf laat verhongeren en nooit komt tot de totale vernedering en verootmoediging voor Gods aangezicht.
Samanthi
06-10-2022 / 09:42
86Sion zal 87door recht 88verlost worden, en haar 89wederkerenden door 90gerechtigheid.
86 Dat is, de Joden, of de stam van Juda, en met name die van Jeruzalem, wonende op en omtrent den berg Sion.
87 Dat is, door de gerechtigheid Gods; dewijl het recht is bij God, verdrukking te vergelden dengenen die anderen verdrukken. Zie 2 Thess. 1:6. verwijsteksten
88 Te weten uit de Babylonische gevangenis; of van de bovenverhaalde straffen. Versta dit wijders van de geestelijke verlossing door Christus, die ook door Gods gerechtigheid geschied is.
89 Of: bekeerden, te weten tot God, of: wederkerenden, te weten uit de Babylonische gevangenis.
90 Versta hier de gerechtigheid Gods, dat is, Zijn waarheid en trouw, dewijl Hij zulks om Christus’ wil beloofd heeft, en het derhalve billijk is dat Hij het doet.


Tja...

Lees ook deze columns

De reactie van ds. Gert van den Brink op de bezorgdheid van Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven) over zijn veelbesproken lezing 'Het evangelie z...
Geen reacties
15-08-2022
Met enige bezorgdheid heeft Jan van den Brink (panellid Refoweb; ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Eindhoven) kennis genomen van de lezing 'Het evangelie zonder kleine lettertjes' van ds. G...
Geen reacties
11-08-2022
Een Nederlander schreef mij eens een brief, die een ernstige vermaning bevatte. Te oordelen naar zijn keurige handschrift en zijn afgepaste zinnen, moet het een zeer voorbeeldig persoon zijn. Met veel...
Geen reacties
16-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering