Christus staat voor je

Redactie Refoweb / 13 reacties

15-04-2024, 08:03

Vraag

Wat betekent het als iemand tegen je zegt: de Christus staat al voor je?


Antwoord

Dat Christus tot je komt in de gestalte van Zijn Woord (de Bijbel/prediking). Dat Hij Zichzelf aanbiedt als jouw Zaligmaker en dat je Hem moet aannemen om vergeving van zonden en het eeuwige leven te krijgen.

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2371 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
13 reacties
kip
17-04-2024 / 05:29
mooi antwoord vragensteller

ik vraag mezelf altijd af
hoe doet iemand dat toch?
dat aannemen?

kheb geen idee hoe iemand dat doet,en hoe dat in zijn werk gaat
WillemB
17-04-2024 / 09:18
@kip
Ik vraag mezelf altijd af hoe durft iemand dat toch?
Dat eindeloos afwijzen van Hem?

Het is de misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Niet zelf bedacht, kip, het staat gewoon in 2 Thess. 2:10
VrouwkeZondernaam
17-04-2024 / 11:16
@Kip

Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt! Wendt je naar Hem toe en wordt behouden! Geloven = vertrouwend staren op de reddende God. Je vertrouwend ter ruste leggen op Zijn Belofte Woord (De Bijbel).

Lees "Het ABC van het geloof" van Alexander Comrie als je niet helder hebt wat het aannemen inhoudt.

En lees "Het genadeverbond" van Thomas Boston als je jezelf afvraagt of jij wel iets aannemen mag..

Rust niet voordat je rust hebt gevonden in de HEERE!!!
Samanthi
17-04-2024 / 12:37
@ Kip
Op je knieën.
davinci
17-04-2024 / 15:25
@kip
Dat aannemen is onmogelijk voor mensen die zich gebonden voelen aan de theorie dat er 'niets van jezelf' bij komt kijken (dus in dat geval ook niet dat wilsbesluit). Uit de bijbel krijg ik zelf overigens de indruk dat de mens wel degelijk in dat proces betrokken wordt.
Maar goed ..dat is ook het grote probleem waar de vragen hier veel overgaan.
Samanthi
17-04-2024 / 17:06
@Kip, hier ligt het geheim
Handelingen 2

41 Die dan zijn woord gaarne AANNAMEN, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. 47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere DEED DAGELIJKS TOT DE GEMEENTE, die zalig werden.
Zoekende87
17-04-2024 / 22:30
Het zijn bekende klanken: geloof alleen! Maar, er staat toch ook dat de duivelen ook in Jezus hebben geloofd, en zij sidderen. En Saul geloofde ook, maar daarvan weten we ook hoe zijn leven afliep. Dus dan is het toch niet heel vreemd dat men (incl. ikzelf) het soms wel erg eenvoudig/eenzijdig wordt voorgeschoteld als het over aannemen en geloven gaat. Geloven moet dan met heel het hart gebeuren, maar dat bewerkt alleen de Heilige Geest. Dus dan word je feitelijk opgeroepen iets te doen waarbij je onmachtig (en onwillig) bent om het daadwerkelijk te doen.

Hoe ga ik (en anderen) hier dan mee om?
Samanthi
17-04-2024 / 23:04
@Zoekende 87
De duivelen geloven ook, dat gaat niet over het geloof in de Heere Jezus.

Jakobus 2

17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. 18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. 19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

Saul geloofde? Waar blijkt dat uit dan?

Je schrijft: "Dus dan word je feitelijk opgeroepen iets te doen waarbij je onmachtig (en onwillig) bent om het daadwerkelijk te doen."

Dit is heel moeilijk, dan is het zo dat God Zijn Woord geeft, de prediking, Hij lokt en nodigt...
Dan kun je toch niet rechtop blijven staan en zeggen God vraagt iets wat je niet kan?

Kun je dan wel "nee" blijven zeggen tegen zoveel liefde?
Hij gaf Zijn Zoon, Die Zoon zegt: bekeerd U, kom naar Mij toe, Ik heb je bijeen vergaderen, maar je hebt niet gewild... kun je dan zo'n lieve Heiland laten staan?

Lieve Zoekende, je kun al je vragen en twijfelt aan Hem vertellen, je kun vragen of Hij bezit van jou hart wil bemensen, Hij is goed en goeddoende en vergeeft als je je zonden belijdt.
Yada
17-04-2024 / 23:10
@zoekende87

Jazeker, de Heere eist geloof. Dat mag Hij want Hij is geloofwaardig. Hij beveelt je te geloven dat kan Hij. En tegelijkertijd is Hij de Auteur van het geloof. Hij schrijft het in je hart. Door Zijn bevel schept Hij wat er niet is… Hij spreekt en het is er. Hij gebied en het staat er. Het ene moment is het nog onmogelijk en het volgende moment is het er. En dat doet Hjj door het gehoor van het Woord.

Maar… weetje… zo lang jij nog zulke tegenwerpingen kunt maken is het te merken dat je je nog niet hebt laten leiden/ dat je niet laat overtuigen/ dat je je niet laat veroordelen… dat je niet buigt voor Zíjn Woord. Je wederstaat de Heilige Geest. Want de Heilige Geest overtuigd van zonde… omdat ze in Mij niet geloven…

De Heilige Geest gebruikt dus het bevel om te geloven… geloven is: Alles loslaten waar je je nog mee op de been kan houden en je laten zakken op het volkomen werk van de Gave van de Vader. Amen zeggen op Zijn Woord.

Geloof je dat?
Markus 9:24 / STV
24 ‭En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! ‭kom‭ ‭mijn‭ ongelovigheid te hulp.
Jesaja40
29-04-2024 / 14:30
@Zoekende,

Het vragen: "geloven hoe doe je dat?" is legitiem. Iedereen loopt daar tegenaan. En gelukkig is daar geen enkel sluitend antwoord op te geven. Daarin is ieder mens uniek en gaat zijn/haar eigen weg in. Nergens wordt een voorwaarde gesteld hoe uw persoonlijke relatie met onze Messias Yeshua moet zijn.

Wat centraal hoort te staat is een groot respect en eerbied voor uw Schepper. U mag Hem in vol ontzag aanbidden en eren. U noemt het werk van G'ds Geest die het eigenlijk zou moeten bewerkstelligen in uw leven. Bedoelt u daarmee dat het geloven alleen maar plaats kan vinden als G'ds Geest het moet doen? En natuurlijk ben ik het er deels mee eens dat de inspiratie van G's Geest zeer noodzakelijk is. Die Geest spoort de mens ook aan om te handelen naar de geboden van G'd.

Wij worden gewoon aan het werk gezet: een biddende relatie met G'd. Het getuigen van het nieuwe leven wat in ons is komen wonen. Het verlossende werk van onze Messias krijgt een plaats in ons leven. Dat blijft niet ongezien en anderen in uw omgeving zien dat u iets heeft wat zij ook zouden willen hebben. De opdracht is om uw vertrouwen en levend geloof met anderen te delen.
Yada
03-05-2024 / 19:18
@Jesaja40,

"Nergens wordt een voorwaarde gesteld hoe uw persoonlijke relatie met onze Messias Yeshua moet zijn." Werkelijk?...

Yeshua HaMashiach leert ons Zelf dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in Geest en in waarheid. De volkomen Gave van de Vader, leert, uw geleerde broeder Nicodemus, ook dat hij het Koninkrijk van God helemaal niet kan zien of ingaan tenzij dat hij van Boven geboren wordt.

Hij zegt Zelf tegen uw volksgenoten:
"Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij dat gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft en Ik leef door den Vader, alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.

" Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft. "

En tegen Petrus:
"Indien Ik u niet was, gij hebt geen deel met Mij."

Tegen al Zijn discipelen:
"IK ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en alle die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen."

Daarom Jesaja40 heb je het Leven nodig om te leven. Hij is de Gezalfde van de Vader om je in het Beloofde Land te brengen. Yeshua de meerdere Jozua. De Auteur, Kapitein en Voleinder van het geloof. Alleen onder Zijn Banier zal het gaan. Om Zijn volkomen geloof. Hij is ingegaan in de eeuwige Rust. En als je aan Hem vast bent gemaakt door het geloof zul je bij Hem zijn in de opstanding der rechtvaardigen. Want Hij bidt:

Om het volmaakte geloof van de grote Davis Zoon zullen je Koninkrijk binnen kunnen treden en anders zal het niet gaan: "Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader, Mijn God en de Rotssteen mijns heils. Ook zal Ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde."

De Profetische Psalm 89:
" Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden; Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Want ons Schild (Genesis 15:1) is van den HEERE, en onze Koning is van den Heilige Israëls.Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw heilige, en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een Held; Ik heb Één Verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, Mijn Knecht, gevonden; met Mijn Heilige Olie heb Ik Hem gezalfd; Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook zal Hem Mijn arm versterken. De vijand zal Hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal Hem niet onderdrukken. Maar Ik zal Zijn wederpartijders verpletteren voor Zijn aangezicht; en die Hem haten, zal Ik plagen. En Mijn getrouwheid en Mijn goedertierenheid zullen met Hem zijn; en Zijn hoorn zal in Mijn Naam verhoogd worden. En Ik zal Zijn hand in de zee zetten, en Zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal Mij noemen: Gij zijt Mijn Vader, Mijn God en de Rotssteen Mijns heils. Ook zal Ik Hem ten eerstgeboren Zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal Hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal Hem vast blijven. En Ik zal Zijn zaad in eeuwigheid zetten, en Zijn troon als de dagen der hemelen.

De preek van Petrus vol van de HeiligeGeest:
" Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazaréner, een Man van God onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door Hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet; Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor Mij; want Hij is aan Mijn rechterhand, opdat Ik niet bewogen worde. Daarom is Mijn hart verblijd, en Mijn tong verheugt zich; ja, ook Mijn vlees zal rusten in hope; Want Gij zult Mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt Mij de wegen des levens bekendgemaakt; Gij zult Mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat Hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten, Zo heeft hij dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. "

"Want dit is het verbond dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn."

"Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde; want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE." De Gezalfde als Hoofd.
Yada
03-05-2024 / 19:20
Sorry, een stukje vergeten...

- Om Zijn volkomen geloof. Hij is ingegaan in de eeuwige Rust. En als je aan Hem vast bent gemaakt door het geloof zul je bij Hem zijn in de opstanding der rechtvaardigen. Want Hij bidt: -

Als Hogepriester: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld."
Jesaja40
06-05-2024 / 17:33
@Yada,

Nergens wordt een voorwaarde neergezet had ik wat beter uit moeten uitwerken. Er zijn zoveel bekommerdere mensen die zoveel moeite hebben met het toe-eigenen van het heil dat de belofte in de Bijbel ook voor hen geldt.

Velen hebben moeite met het aannemen van de beloften die door de lijn van mijn volksgenoten ook naar de gelovigen uit de volkeren gaat.

Hoe vaak wordt er niet gezegd: ik moet eerst een duidelijk bericht van G'd ontvangen. Dat bedoel ik met de voorwaarde. Niet het verzuchten o, mocht het nog eens gebeuren dat G'd mij vastgreep en mij bekeerde net als die en die. Ook de zeer kwalijke uitspraken: jij bent nog niet zover op de weg van het geloof.


De belofte staat voor mij vast maar het zet mij wel aan het denken en het werk.

Terug in de tijd

Aan ds. Pieters. In het boek "Wat moet ik doen om zalig te worden" van John Angel James schrijft u een voorwoord en beveelt het boek ook aan. J. A. James schrijft in het hoofdstuk over dwalingen het v...
6 reacties
13-04-2012
Sinds een jaar of nog iets langer voel ik mij steeds meer getrokken naar een ander kerkverband (Chr. Geref.). Zelf ben ik hervormd binnen de PKN, ben daar sinds 2005 ook belijdend lid. Vrij regelmatig...
Geen reacties
13-04-2007
Een tijdje geleden is bij ons een ouderling afgetreden (i.v.m. gezondheidstoestand). Hoe 'verloopt' zo'n proces van aftreden? En verwerpt deze ouderling eigenlijk niet zijn roeping tot het ambt?
Geen reacties
13-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering