Moedeloos door lauwheid

Ds. R. W. van Mourik / 52 reacties

02-06-2023, 11:59

Vraag

Ik las op Refoweb het antwoord op de vraag: wat is bevinding? Het antwoord maakte me best moedeloos. Ik ervaar hier namelijk niets van. En ik bid al vijf jaar of God heel krachtig met Zijn Heilige Geest in me wil gaan werken. Ik ben heel lauw en koud voor dingen van God. Maar twee momenten, luttele seconden, heb ik hier iets van gemerkt. Toen ik klein was. Hoe zou dit kunnen komen? Wil God me niet meer?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Om bij de laatste vraag te beginnen, het is zeker niet waar dat God jou niet meer wil. Hij zoekt je op. Thuis en in de kerk. Als je het Woord hoort en leest. Daar klinkt Zijn stem. Hij vraagt geloof en overgave aan Hem. Dat betekent dat je niet eerst wat moet voelen bij jezelf, maar dat je Gods Woord gezag geeft in je leven. Je vraagt veel aan God, maar Hij geeft ook heel veel antwoorden. Die lichten op in het Woord van Hem. De Bijbel heet niet voor niets het Woord van God.

Bidden tot God is altijd direct opmerkzaam zijn op het spreken van God. Een psalm zingt: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.” Als een kind wat aan zijn vader vraagt en dat doorgaans blijft doen, kan een vader weleens zeggen: “Maar je weet toch wel wat ik gezegd en beloofd heb.” Nu, zo zegt de Heere dat ook als je heel veel en al heel lang tot Hem bidt: “Je weet toch wel wat Ik beloofd heb en je toezeg in Mijn Woord.” Bevinding is dan dat je amen zegt op dat Woord en dat geeft de ervaring dat het waar is wat Hij zegt. Wees zo met het Woord van God bezig. Zowel thuis als in de kerk.

Je klaagt over lauwheid en dat is aangrijpend. Jezus klaagt over de lauwheid van de gemeente van Laodicea en dan zegt de Heere Jezus niet: je moet maar veel bidden dat die lauwheid weggaat. Nee, Hij zegt dan: “Ik raad u dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt.” En verderop: “Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen.” Dus: luisteren naar Zijn stem en Hem gehoorzamen. Hem je leven binnenlaten en de rijkdom en de vreugde daarvan ervaren. Dat is bevinding! Ervaren dat het Woord van God betrouwbaar is en waard is om geloofd te worden. Laat het je niet moedeloos maken, maar moed geven om je helemaal over te geven aan het Woord en Hem Die in het Woord je opzoekt!

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
52 reacties
Lindy
06-06-2023 / 14:01
Beste Jedidjas,

Je opmerking zal vast heel goed bedoeld zijn maar deze klopt niet. Dit zou suggereren dat iedereen naar de hemel gaat en er geen hel bestaat.
Dat is echt een vals evangelie waardoor mensen verloren gaan.

Wij zijn geboren in zonde. Jesus is gestorven voor onze zonde. Maar alleen als wij geloven dat Jesus voor onze zonde gestorven is en we BEKEERD worden hebben we eeuwig leven. Zonder de bekering kom je er niet.

De Bijbel roept ons continu hiertoe op:

Ezechiël 18: 23

23 Zou Ik enigzins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve?


Mattheüs 4: 17

17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.


Marcus 1: 15

15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.


Lukas 5: 32

32 Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.


Lukas 15: 7

7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.


Lukas 15: 10

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.


2 Korinthiërs 5: 17

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.


1 Timotheüs 2: 4

4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.


Handelingen 2: 37-38

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


Handelingen 3: 19

19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,


Handelingen 17: 30

30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.


2 Petrus 3:9

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.


Openbaring 3: 19-22

19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Samanthi
06-06-2023 / 14:28
@Hermanes
Toen de stokbewaarder vroeg: wat moet ik doen om gered te worden? Was het antwoord: geloof in de Heere Jezus Christus en je zult gered worden.
Is dat te weinig? Handelingen 10

42 En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. 43 Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

Alleen de Heere Jezus kan je redden, door Zijn Woord en Geest.

Ga niet op zoek naar een recht zicht op je zonden, die zullen je nooit redden, als je de Heere Jezus lief krijgt zul je beseffen wat je zonden gedaan hebben, dan zul je naar Hen toe gaan om vergeving, dan zal de Vader je aannemen tot Zijn Kind.
Yada
06-06-2023 / 14:58
Arm miertje, zoveel adviezen…zoveel stemmen…

De Heere leert dat je wederomgeboren geboren moet worden. Van Boven geboren. Hij leert dat vlees een bloed je het kan niet openbaren Wie Christus is maar dat Zijn Vader in de hemel dat doet. Je moet een nieuw schepsel worden. In Christus Jezus.

Niemand hier kan jou overtuigen dan alleen de Heilige Geest. (Gelukkig maar want Zijn werk is een eeuwig werk en mensen werk is een tijdelijk werk…) En de Heere Zelf heeft gezegd waarvan dat de Geest zal overtuigen: a. van zonde, b. van gerechtigheid en c. van oordeel. Van zonde omdat ze in Mij NIET geloven. Zo lang je daar nog tegenin stribbelt zou ik tegen niemand zeggen dat de Heilige Geest al in iemand begonnen is. Want ook de Farizeeën werden overtuigd in hun geweten maar ze wederstonden de Heilige Geest.

Je beziet Zijn liefde als een feit waarmee je bent opgegroeid. De Heere kan juist aan kerkmensen die het heel goed weten veel werk hebben. Niemand wil verloren zijn. En als je het al zo vaak gehoord hebt dan kun je hele venijnige subtiele loopgraven maken om je in te verschuilen. Dan heb je zelfs Bijbelse argumenten. Hij wil je naakt voor Zich. Maar Hij zal Zichzelf een Naam maken. Je zult weten van de onmogelijkheid en het wonder. Zo alleen ga je Hem lief krijgen en vertrouwen.

En Hij zal die in Sion geboren zijn Zelf bevestigen en schragen. Hij zal er Zelf voor zorgen dat je steeds vaster weet dat het echt waar is. Dat Hij het echt Zelf is geweest Die jou heeft verlost en dat Hij je lief heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij onderhoudt ook Zijn werk. Het is niet de roomse weg van steeds een stapje meer door Bijbellezen en bidden opklimmen je steeds zekerder maken. Er is een moment dat je verloren bent en een moment dat je behouden bent. Het ene moment kun je niet geloven en het andere moment kun je niet niet meer geloven omdat Hij al je argumenten weg neemt. Omdat Hij Zich laat zien als een volkomen Plaatsbekleder. Dan is er voor jou niets meer te doen dan amen te zeggen, te buigen en aan te bidden.

De Heere waarschuwt voor iets wat op geloof lijkt maar het toch niet echt is. Want als in Hem geloofd wordt je als een tak in de Stam Christus ingeënt. Dat betekent dat je al je levenssappen uit Hem krijgt. Boston zegt dat je ook aan Christus vastgeplakt kunt zijn of als een klimop rond de Stam kunt groeien maar dat je je levenssappen nog uit de aarde haalt en niet uit de Stam.

Als jij al je geluk haalt uit je Bruidegom dan zullen de mensen die je vaker spreekt toch wel merken dat Hij alleen jou gelukkig maakt? Natuurlijk zul je dan ook om Zijn Heilige Geest bidden als je leert wat Hij beloofd heeft en als je leert welke nood er is in de kerk of daarbuiten.

Maar wat is bidden miertje? Waarom denk je dat Hij jou Zijn Heilige Geest wil geven? Dat moet toch ergens op gebaseerd zijn?

Miertje, verkoop in ieder geval alles wat er ooit is geweest aan gevoel etc. en koop Christus alleen. Hij zal voor je bidden. Stiekem kun je toch leunen op wat er vroeger was. Maar hoe is het nu? Wat als je vandaag sterft? Is het nu goed tussen jou en je Maker?

Als er iets tussen jou en je vader staat dan kan het knetteren/donderen of er wordt gezwegen. Als je niet met je Maker verzoend bent dan is er geen gemeenschap. Dan woont Zijn Heilige Geest niet in je. En Die Heilige Geest bidt in je om de Heilige Geest (trouwens…niet alles wat er genoemd wordt is het werk van een inwonende Heilige Geest…) Als je werkelijk gelooft dan heb je ook vrede…want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende. Hun zonden hen niet toerekende.

Zoals jij het gebed om de Heilige Geest bedoeld…om te getuigen…dat gebed kan alleen uit het geloof gedaan worden omdat je weet dat Hij je zal verhoren omdat Christus al op je geblazen heeft…Omdat Hij je dat gebed, Zijn adem geeft.

Een ander gebed is het als je bidt om Zijn Geest als het gaat om de toepassing van Zijn Woord, Zijn licht, Zijn onderwijs: Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp…denk aan mij Heere…in Iw Koninkrijk…want mijn kruis is rechtvaardig maar U heeft nog nooit iets onbehoorlijks gedaan…

Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat de Heere iemand 4-5 jaar liet wachten die in geloof tot Hem kwam. Ja, die Kananese vrouw liet Hij heel even roepen…maar zij hield aan terwijl Hij zei dat het voor haar niet was.

Denk alsjeblieft niet te snel dat je gelooft…maar laat je veroordelen dan zal het meevallen. De Heere zegt ook tegen de godsdienstige wereld: Gij wilt tot Mij niet komen…want je hebt de duisternis liever dan het licht.

Maar wat wij ten kwade hebben gedacht…heeft God ten goede gedacht. Hij heeft het gedaan om een groot volk in het leven te houden. Hij wist al van je ongeloof Zijn Vader heeft Hem Zelf overgegeven in de handen van vijanden zoals jij en ik. Maar Hij heeft Hem ook opgewekt! Om uit te delen aan wederhorigen. Tot welke Jezus roep je? Tot een dode Jezus?

Wat heb je trouwens in die 14-15 jaar tussentijds gedaan miertje?
Jedidjas
06-06-2023 / 15:02
Beste Lindy,

Helemaal mee eens die bekering.
Er staat echter niet bekeerd wordt , maar bekeerd u . (Als opdracht)
Keer je van je zondige leven af en zie op Hem. Geloof en bekering dus.
We zijn gered uit genade door het geloof . (Efeze2)
Hij heeft echt alles volbracht en onze zonde is nu op Hem, aks we dit geloven.
vreesachtig
07-06-2023 / 23:12
Lief miertje...Zoek in het Spurgeonarchief...die prins der predikers, had n prachtige preek over;heb ik te weinig berouw....zo helpend...Ik snap jou heel goed...Nadat ik me al vele malen heb overgegeven wacht ik ook op n ervaring, op gevoel dus...maar vandaag las ik...hij die niets voelt en nochtans gelooft,heeft juist een sterk geloof...Niet te geloven toch...o miertje Jezus leeft en kent jou en mijn zwakheid beter dan wij t weten en ook deze beproeving zal ons dichter bij Hem brengen....
Celia
09-06-2023 / 14:40
Lees het boekje ‘rondom de enge poort ‘ van Spurgeon.
Ik heb daar persoonlijk heel veel aan gehad nadat ik ook met een soortgelijke vraag als die van jou worstelde.
Het wil niet zeggen dat ineens alle vragen opgelost zijn. Maar er is zoveel ruimte bij de Heere!
Probeer ook eens hardop psalmen te zingen. Dat is twee keer bidden.

Ik bid voor je.
Konijntje
10-06-2023 / 09:47
@ Miertje89:

Ik zag dat je gereageerd had op een reactie van mij. In tussentijd hebben vrij veel mensen gereageerd.

Recent beluisterde ik een kort stukje (13 minuten) op Youtube over zonden die tussen jou en God in kunnen staan:
www.youtube.com/watch?v=5Zw34ANqMP4

Overigens nog een grappige anekdote over jouw nickname. Ik heb vroeger op de Guido de Bres gezeten. In een lokaal stond de volgende Bijbeltekst op de muur: "Ga tot de mier, gij luiaard, ziet haar wegen en wordt wijs."
Als ik jouw nickname zie, moet ik daar aan denken ;-)

Tot slot nog een advies: ik denk dat het verstandig is als je in jouw omgeving een persoon zoekt waarvan je weet dat hij/ zij een nauwe band heeft met de Heere. Soms is het beter om met iemand over zulke zaken door te praten en leent zich internet daar minder goed voor. Als je in jouw eigen gemeente niemand weet, benader dan desnoods de predikant van een naburige kerk (evt van een ander kerkgenootschap).
Miertje89
10-06-2023 / 15:13
Marjan22: hoe lang heeft die periode dat het jou weinig deed bij jou geduurd? Bij mij duurt het, sinds ik Hem weer zoek, 5 jaar al

En waar word ik warm van?

Ik geniet van mijn werk.
Ik ben ook heel blij met alle zegeningen.
Maar ik verlang zo naar iets van Hemzelf

Antwoord aan Lihar: ik ben juist op zoek naar de Persoon achter de gevoelens.
Maar juist deze Persoon is zo mijlenver weg.
Ik merk helemaal niets van Hem

Antwoord aan Yada: wat ik denk dat mijn hart raakte?
Ik denk dat dat de Heilige Geest was.

Lindy zei:
Zoek, zoek, zoek, lees, doe Bijbelstudie, bid, geef echt je hart en je leven aan God. Vertrouw in alles op Hem en ga niet uit van je eigen gedachten/inzichten.

Je hebt gelijk.
Maar ik ben niet echt meer heel ijverig in mijn zoeken nu.
Ik doe het wel, elke dag maar niet meer met grote ijver.
En het lukt me ook echt niet om me ertoe te zetten om dit wel met grote ijver te doen.
Dat heb ik al zo vaak geprobeerd.

Antwoord aan Hermanus: ja dat bedoel ik.
Wat vreselijk moeilijk voor u vooral omdat u al 70 bent geweest.
Dat herken ik id. Dat je niet echt zondebesef hebt en dat alles je gewoon weinig raakt.
Ik weet alleen met mijn verstand dat ik gezondigd heb.

Ik ben blij dat ik nog geen 70 ben
Dat zou ik nog erger vinden.

Antwoord aan Gerard: ik ben op zich niet specifiek op zoek naar een ervaring.
Maar alles wat ik van andere christenen /dominees hoor herken ik niet.

Zondekennis, zicht op Christus, vertrouwelijke omgang met Hem.
Ik weet er niets vanaf.

Als ik onchristelijk zou zijn zou ik hetzelfde leven leiden en dezelfde persoon zijn als ik nu ben.
Het enige verschil is dat ik nu als christen met mijn verstand weet dat je moet bidden tot God en dat ook doe.

Bedankt iedereen die voor me bidt.

Yada:
Maar wat is bidden miertje? Waarom denk je dat Hij jou Zijn Heilige Geest wil geven? Dat moet toch ergens op gebaseerd zijn?

Ik:
Dat staat toch in de Bijbel?
Dat Hij Zijn Heilige Geest zal geven die er Hem om vragen?

Yada:
heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat de Heere iemand 4-5 jaar liet wachten die in geloof tot Hem kwam. Ja, die Kananese vrouw liet Hij heel even roepen…maar zij hield aan terwijl Hij zei dat het voor haar niet was.

Ik:

Waarom niet?
Abraham moest toch nog veel langer wachten op een kind?

Yada:

Wat heb je trouwens in die 14-15 jaar tussentijds gedaan miertje?

Nou dat is een heel verhaal.
Het lukte me lange tijd niet te bidden en Bijbel te lezen vanwege heftige dwanggedachten erbij.
Ik luisterde wel veel christelijke muziek en beluisterde cd 's met Bijbelteksten.

Die gedachten zijn nu helemaal weg gelukkig en 5 jaar geleden ben ik weer de Bijbel gaan lezen.

Vreesachtig zei:
.hij die niets voelt en nochtans gelooft,heeft juist een sterk geloof...Niet te geloven toch...o miertje Jezus leeft en kent jou en mijn zwakheid beter dan wij t weten en ook deze beproeving zal ons dichter bij Hem brengen....

Mijn antwoord: Ik geloof id wel, vooral omdat Hij het heeft beloofd maar ik zou er ook graag iets van merken.

Dat doe ik ook wel Konijntje.
Ik bid 1 keer in de zoveel tijd samen met iemand van mijn kerk erom

Maar waar het gewoon op neer komt bij mij.
Ik ben gewoon jaloers op andere christenen die iers van God merken of van de Heilige Geest en die een vertrouwelijke omgang met Hem hebben
Miertje89
10-06-2023 / 15:15
Bedankt voor al jullie reacties!!
Yada
12-06-2023 / 20:56
Miertje, ik weet niet of je nog meer reacties zal lezen maar ik zeg het toch nog:

Abraham moest jaren wachten op zijn beloofde zoon. Hij heeft zelfs Die andere beloofde Zoon nooit gezien. Alleen van verre.

Maar Die beloofde Zoon is al gekomen. Het beloofde Vrouwenzaad. Davids grote Zoon. Jij hoeft niet meer vooruit te zien naar Die Zoon. Want het IS gebeurd. God WAS in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd…

Miertje, zie je…het woord der verzoening…Het geloof is door het gehoor van het gepredikte Woord. Als dat gepredikte Woord je hart niet doet smelten dan noem je dat: ongeloof.

En ongeloof is Christus’ Offer niet genoeg achten. Ongeloof is zeggen dat de Vader geen volkomen Lam/Plaatsbekleder heeft gegeven. Ongeloof is met je hart zeggen dat God een Leugenaar is. Door het ongeloof zijn veel Israëlieten wel uit Egypte verlost maar niet aangekomen in de rust. Ze dreven voorbij de haven.

Je hoeft niet op te klimmen in de hemel want dat is Christus naar beneden halen. Je hoeft ook niet in de afgrond neer te dalen want dat is Christus naar boven brengen. Maar nabij jou is het Woord. In je mond en in je hart.

Miertje, ik probeer er steeds achter te komen WAT Christus tegen jou heeft gezegd 20 jaar geleden. Wat zei Hij? Wat beloofde Hij? Niet meer dan: Ik wil je Bruidegom zijn? Heb je dan wel gevraagd wat Hij daarmee bedoelde? Hoe heb je dat verstaan op dat moment? Want wij zijn vleselijk. En we kunnen best een warm gevoel krijgen als we van de liefde van Die Bruidegom horen. (Zeker als je liefde mist) Maar dat wil nog niet zeggen dat je Hem kent. Hij kan dat gebruiken om je te lokken. Zo dat je gaat vragen: Heere, Wie bent U en wat wilt U?
Line52
27-06-2023 / 21:09
Hallo Miertje,
Wat moedig dat je je zo kwetsbaar opstelt. Het is ook lastig om te geloven en Gods stem te verstaan en ik begrijp heel goed dat je zo graag wat wilt voelen. Je hebt al heel veel mooie reacties gehad daar wil ik niets meer aan toevoegen. Ik zou je een ongevraagd advies willen geven. Je hebt misschien vriendinnen je zou ze kunnen vragen om samen met jou te bidden, zoek alstublieft mensen op waar je goed mee kunt praten en die voor jou en met jou willen bidden. Ik gun je de vreugde in Christus. Je mag mijn mailadres opvragen.
Groetjes Line
Omega
28-06-2023 / 18:28
@Miertje89 @Hermanes Mochten jullie daar behoefte aan hebben, dan kan ik voor jullie een gesprek regelen met ds. Simons. Er is geen predikant in ons land die zo'n helder zicht heeft op de rechtvaardigmaking dan hij. Je kunt mijn emailadres opvragen bij de redactie van Refoweb.

Terug in de tijd

Drie jaar geleden heeft mijn man intensief contact gehad met een prostituee. Hij is met haar uit geweest en is ook twee nachten niet thuis geweest, maar daar gebleven. Hij is niet met haar naar bed ge...
5 reacties
02-06-2016
Waar staat nou specifiek in de Bijbel beschreven dat seksualiteit echt voor in het huwelijk bewaard moet worden? In Gods ogen ben je na seksuele gemeenschap te hebben gehad, man en vrouw. Als de liefd...
2 reacties
02-06-2020
We zijn nu een tijdje getrouwd en hebben het op seksueel gebied best fijn met elkaar. Alleen is het wel zo dat mijn man er heel erg gericht op is om het mij naar de zin te maken, mij te laten genieten...
1 reactie
02-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering