The Chosen (2)

G. Slurink / 5 reacties

05-05-2023, 10:08

Vraag

Aan G. Slurink. Ik zag uw antwoord op de vraag over “The Chosen”. Ik heb het antwoord niet helemaal gelezen maar de conclusie leek toch wel alsof u de serie niet aanraadde (kan ik ergens nog wel begrijpen) maar ook zelfs als een misleiding ziet! Ik schrok daar best wel van. Zelf hoorde ik van de serie en ik had ook twijfels bij bijvoorbeeld het afbeelden van Jezus en Jezus’ rol te kunnen ‘overnemen.’ Jezus was Zelf óók God en niet alleen mens.

Tóch ben ik gaan kijken. Ik moet zeggen dat ik het lang niet overal mee eens ben en had soms wel de gedachte: “Dit had niet zo gemoeten.” Het is dan misschien een serie voor mensen die bijvoorbeeld nog niets van Jezus weten en die er dan door geraakt mogen worden. Dat was bij mij niet het geval. Ik ben opgegroeid met Gods Woord en mocht ook genade ontvangen en ik spreek tóch uit eigen ervaring als ik zeg dat deze serie mensen (opnieuw) op de knieën kan brengen, klein voor God en schuld belijden. Het zette mij juist weer, op verschillende momenten in de serie, op mijn plaats. Het liet mij zien wie ik was en deed mij mijn schuld belijden waarna ik vergeving mocht ontvangen.

Ook zag ik een stukje video van Dallas Jenkins (de filmmaker) die (kort samengevat) vertelde dat het maken van de serie op sommige momenten erg moeilijk, soms zelfs onmogelijk was maar dat sowieso één seizoen echt een bewijs was dat God bij hen was en op hen lette. Hij heeft ervaren dat God aanwezig was en dit hem er steeds opnieuw aan herinnerde dat het niet iets van hemzelf was, maar dat ze zich mochten overgeven aan God. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik lang niet met alles eens ben en moeite heb met bepaalde dingen in de serie maar de andere kant is er duidelijk ook.

Deze dingen (Gods nabijheid voor de makers en de duidelijke zegen die God erover geeft voor kijkers) en wellicht nog meer dingen maakten dat ik me afvroeg of het woord dat u gebruikte, “misleiding”, wel klopt. Wij blijven hier allemaal gebrekvolle mensen, ook in alle kerkelijke verbanden. En toch blijkt dat God in elke kerk Zijn zegen wil geven en zichtbaar -of minder zichtbaar- werkt.


Antwoord

Beste vraagsteller,

Dank je wel voor je vraag. Misleiding is een belangrijk punt. In de Bijbel komen we veel waarschuwingen tegen misleiding tegen (of verleiding/overreding/dwaling, wat in de grondtekst vaak hetzelfde woord is). Misleiding kan op vele manieren gebeuren. Het gaat daarbij niet over dat je op een bepaald (niet wezenlijk) punt iets verkeerd begrijpt, het gaat er over dat je op een weg komt die anders is dan de weg die God ons heeft getoond in de Bijbel. En vroeger of later zal dat allerlei gevolgen krijgen voor zowel de inhoud van je geloof als de praktische uitwerking ervan.

Misleiding kan onder druk gebeuren, maar veel vaker zal het door zachte verleiding plaats vinden, bijvoorbeeld doordat het als iets aantrekkelijks of vleiends (voor het vlees) wordt gepresenteerd of dat het op het sentiment werkt zonder dat de inhoud van Gods Woord daar de oorzaak van is. Daarom klinkt het in de Bijbel telkens weer: pas op dat niemand je doet afwijken van de waarheid. Pas op dat je niet een bedrieger achterna gaat. Pas op dat er niets wordt toevoegt aan wat God heeft gezegd. Pas op dat er niets wordt afgenomen van wat God heeft gezegd. Pas op dat er niets veranderd wordt aan wat God heeft gezegd. Blijf op het goede spoor, wijk niet af naar links en wijk niet af naar rechts. Wat mensen om je heen ook zeggen. 

De Bijbel spreekt ook over valse profeten, valse apostelen, valse leraars en valse christussen. In het Grieks staat er dan pseudo profeten, pseudo apostelen, pseudo leraars en pseudo christussen. Bedrieglijke imitaties, die er op lijken en die claimen dit te zijn maar het niet zijn. Wat ze doen is mensen misleiden, een verkeerde weg op en van de goede weg af. Vaak zijn ze zelf misleid en misleiden vervolgens ook anderen.

De oorzaken daarvan kunnen verschillend zijn. De Bijbel noemt bijvoorbeeld dat ze leringen van demonen volgen. Daarbij moet je niet gelijk aan occulte zaken denken, maar aan alles waarbij het Woord van God verdraaid wordt, soms heel subtiel, zelfs met hulp van Bijbelteksten die uit het verband worden gehaald, zoals de satan deed bij de Heere Jezus (Mattheüs 4). Maar ook bijvoorbeeld dat ze het bedrog van hun eigen hart volgen of dat ze leringen van mensen volgen. Het kan heel vroom en nederig klinken, maar er is een andere boodschap die niet per se gelijk compleet anders klinkt, maar waarbij er iets aan toegevoegd wordt, of iets van afgenomen wordt, of dingen verdraaid worden, zodat het uiteindelijk toch iets totaal anders wordt.
 
In de Bijbel lezen we dat deze velen zullen misleiden. Niet enkelen maar velen. En waarom is dat? Omdat deze mensen het verschil met wat de Bijbel zegt niet zien of niet willen zien. Ze kijken alleen naar oppervlakkige zaken of alleen naar de zaken die ze willen zien en hebben nooit dieper gekeken en willen dat vaak ook niet. Of ze zien de verschillen wel maar vegen die onder het vloerkleed (bijvoorbeeld met het genoemde ‘we zijn allemaal gebrekkige mensen’ of soortgelijke dooddoeners) en smoren daarmee elk onderscheidingsvermogen in de kiem. Zo houden ze een vicieuze cirkel van oppervlakkigheid, gebrek aan Bijbels inzicht en een praktisch afzwakken van de waarde van de Bijbel als Gods Woord in stand. Dat betekent niet dat ze geen Bijbel lezen, maar ze nemen de Bijbel niet echt als het Woord van God, dat, zoals Hebreeën 4: 12-13 zegt: “levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.”

En als gevolg daarvan breien ze er zelf maar wat van en luisteren ze naar anderen die er maar wat van breien, en die het liefst vooral ‘positieve’ dingen en geen ‘negatieve’ dingen opmerken. Ze zijn van het minste of geringste al onder de indruk. In plaats van bekering is het al genoeg dat mensen worden ‘geraakt’ of op zoek gaan naar ‘zingeving’. Als iemand claimt ergens Gods leiding in te zien en daarmee probeert ergens een stempel van Gods goedkeuring op te drukken, dan wordt dat klakkeloos overgenomen zonder het te toetsen aan de Bijbel. Als er iemand komt met een schijn van nederigheid en iets zegt dat zo aandoenlijk klinkt, dan wordt dat kritiekloos overgenomen en zelfs verdedigd. Maar als iemand komt met onderbouwde waarschuwingen dan worden die in de wind geslagen, en wordt er zelfs niet de moeite genomen er echt kennis van te nemen en eventueel na te gaan of het klopt. Zo vind misleiding ingang. 

De realiteit is dat helaas veel christenen, of mensen die zich zo noemen, God al lang aan de kant hebben gezet. Men zegt misschien wel dat Zijn Woord het hoogste gezag heeft, maar de praktijk toont het tegendeel aan. In plaats van zich te willen onderwerpen aan Gods Woord en daar naar te luisteren, discussiëren mensen met elkaar over hoe het zit, waarbij velen vooral spreken vanuit het bedrog van hun eigen hart. God is voor velen nog slechts een soort van idool, die je aanbidden kan en die je kan vragen om een gunst, maar die je verder niet te gehoorzamen hoeft aan wie je verder geen verantwoording verschuldigd bent (men zal dat niet zo zeggen maar het is wel waar het in praktijk op neerkomt).

Het Bijbelse fundament is weg en de leer is uitgehold. En daarmee zijn de mensen ontvankelijk gemaakt voor alles wat het gehoor streelt. Denk aan 2 Timotheüs 4:2-3: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”
 
Ik wil er daarom hierbij nog de waarschuwing van de Heere Jezus uit Mattheüs 7 aan toevoegen: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid (=anomia – wat God heeft gezegd naast je neerleggen) werkt!” Niet enkelen, maar velen. Het is blijkbaar mogelijk (grote) dingen te doen in de Naam van de Heere, terwijl deze niets met Hem te maken en van mensen komen die Hem niet kennen en die Hij niet kent. En die Hem Heere noemen maar die niet haar Hem luisteren. 

Wat is de wil van de Vader te doen? Dat is niet een hoop activisme of proberen “zo goed mogelijk je best te doen.” Het is te luisteren naar Zijn Zoon. “Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!” (Markus 9:7, Lukas 9: 35). God vraagt ons hart. En daarmee vraagt Hij gelijk alles van ons, een complete overgave, inclusief hoe we dingen beoordelen. Het grote verschil zit dan in het luisteren naar Hem. In het luisteren naar de heilige Schriften, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid (2 Timotheüs 3:15). Jezus verwees keer op keer op naar de Schriften, want daar kunnen we Hem leren kennen want daar is over Hem geschreven. Wie Hij is, de Profeet, de Hogepriester, de Koning, de Messias, de Middelaar, de Losser, de Heiland, enzovoort, kunnen we allemaal daar vinden. 

Daarom zei ik ook: laten we Hem zoeken, daar waar Hij zich aan ons openbaart, in Zijn Woord. En met een hartsverlangen van: Heere, ik wil U leren kennen, ik wil Uw wil leren begrijpen, ik wil Uw boodschap leren begrijpen en gehoorzamen, zoals U het werkelijk bedoeld hebt, niet wat mensen bedenken, maar wat U te zeggen hebt. Zo kunnen we uit die vicieuze cirkel van oppervlakkigheid komen en ons wapenen tegen misleiding. Dat vraagt tijd en kost moeite. Het vraagt doorzettingsvermogen en inzet. Maar op een bepaald moment zal gaan gelden wat Jakob Cats al dichtte: “Hoe meer gij in mij zoekt, hoe meer gij in mij vindt, Hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint.”

Kan God deze serie toch gebruiken? God gebruikt oorlogen om mensen tot Zich te roepen. God gebruikt ziekte om mensen tot Zich te roepen. God gebruikt vervolging om mensen tot Zich te roepen. God gebruikt vele dingen om mensen tot Zich te roepen. Zijn daarmee oorlogen, ziekte en vervolging gezegende dingen? God bracht Jozef naar Egypte door hem slaaf te maken. Jozef moest vele jaren in de gevangenis zitten en kreeg veel onrecht over zich heen. En Jozef erkent later: God heeft dit alles ten goede gedacht. Is daarmee het onrecht dat Jozef is aangedaan iets goeds geworden? Nee, natuurlijk niet. Maar God kan alles gebruiken, ook kwade dingen, en die ten goede keren. Gods genade is zo groot dat Hij mogelijk zelfs in dwalingen aanknopingspunten zoekt bij mensen, vanuit Zijn barmhartigheid en ontfermen. Maar dat maakt het verkeerde niet goed, het verkeerde blijft verkeerd. En ook als Gods iets gebruikt betekent dat niet dat Hij er zijn zegen over geeft. Het zegt alleen iets over Gods goedheid.

Hoe deze serie misleidend is heb ik al beantwoord in het eerdere antwoord. Ik zie in je vraag geen reden daar op dit moment nog iets aan toe te voegen. Lees nog eens dat antwoord en dit keer helemaal, desnoods in meerdere sessies als het te lang is. En als je dan nog een vraag hebt over iets wat ik daar zeg dan ga ik daar graag verder op in. En lees nog eens het bovenstaande en onderzoek dit vooral verder in de Bijbel, totdat je een Bijbels gefundeerd antwoord hebt voor jezelf. Dat is de enige weg voor je. Het zou ook niet goed zijn op mijn woorden te bouwen. Ik probeer de richting te wijzen, maar uiteindelijk moet Gods Woord de basis voor je zijn. 

Jezus wijst ons de goede weg in Mattheüs 24:13: “Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden.” Laten we elkaar oproepen dat te (blijven) doen, op de goede weg te blijven, in het eenvoudige geloof in de Christus van de Bijbel, met alles wat dat omvat, zoals we dat vinden kunnen in Gods Woord. En om alles dat ons van dit goede pad af kan brengen of af kan houden weg te doen. God zegt niet: dit heb ik gezegd en verzin er voor de rest zelf maar wat om heen met wat jullie ook wel goed lijkt. Nee, God zegt: dit heb ik gezegd, blijf daarbij en voeg er niets aan toe en neem er niets van af. En dat is nu precies wat de vele dwaalleraren die er zijn wel doen.

Ik hoop dat dit je vraag beantwoord en je verder helpt. Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

films
5 reacties
Johanna89
05-05-2023 / 09:10
Bedankt voor dit heldere antwoord!
Gerdina21jaar
05-05-2023 / 21:09
Helder antwoord.
Een halve waarheid is ook een hele leugen.
Alles wat niet naar Gods Woord is heeft geen dageraad, dus met andere woorden, daar gaat geen zegen van uit.

De Heere zegt dat we niets mogen af en toe doen aan Zijn Woord.
Tegenwoordig wordt alles maar goed gepraat onder het mom van Evangeliseren.
Maar begin maar in je eigen omgeving, waar de Heere je plaats.
Spreek je buren maar aan.
Dan ineens voelen we dat we onszelf er niet voor over hebben, tenzij, we gedrongen
worden door Gods liefde en door Zijn vreze.
Race406
06-05-2023 / 14:59
@Gerdina: ik snap je argumentatie. Maar van Gods Woord af doen of toe doen kunnen we ook met al ons zware gepraat, ons zwarte gewaad en ons droevige gelaat. We kunnen God ook devalueren tot een toornende despoot, en vergeten of niet willen aanvaarden dat Hij Zich in de Bijbel openbaart als een God Die niets liever wil dan genadig zijn.

Ik snap de bedenkingen bij de genoemde serie. Maar we moeten en mogen niet vergeten dat God veel groter is dan wij kunnen (of willen......!) beseffen. Zoals WIJ het zien is niet per definitie de juiste manier, ook al voelen wij ons daar het beste bij thuis. Het gaat erom of je Hem toebehoort met een oprecht hart. Straks als we in het oordeel komt te staan gaan we per definitie onderuit. Tenzij we Jezus Christus als de grote Advocaat hebben mogen leren kennen. En dan word je niet gevraagd of je de Chosen hebt gemaakt of bekeken.
Davinci83
08-05-2023 / 08:58
Tja het lijkt een beetje het tegen elkaar uitspelen van 'halve waarheid = hele leugen' en 'met kromme stok toch een rechte slag'. Persoonlijk ben ik blij dat er allerlei geluiden worden ontwikkelen rond de boodschap. God kan door alles heen werken (en krijg de indruk dat Hij dat ook graag wil). Soms is het ook gebrek aan beter. Iemand die het zuiverder zou zien maar veel te druk is met zichzelf, daar heeft de te bereiken wereld ook niet veel aan..
Gtn
21-05-2023 / 14:47
Ik mis in het antwoord een beetje de houding van Jezus: wie niet tegen ons is, is voor ons (Markus 9)

Ik heb de beschikbare 3 seizoenen met veel stichting mogen bekijken als verantwoorde tijdsbesteding afgelopen winter als het buiten koud en nat was.

Terug in de tijd

Ik las met aandacht de vraag en antwoord over Hersteld Ger. Gem. of Hersteld Hervormd. Ik herken hier wel veel in, maar voor ons komt er nog een ander probleem bij. Onze oudste twee kinderen (17 en 21...
5 reacties
03-05-2012
Vanaf welke leeftijd zouden kinderen een eigen account kunnen hebben met online spellen zoals Fishao en MyFreezoo en meer van dat soort spellen?
Geen reacties
03-05-2016
Bestaan er bepaalde oefeneningen die ik misschien kan gebruiken om mijn lichaam te leren accepteren...? Ik heb hier namelijk moeite mee en omdat je dagelijks met je lichaam geconfronteerd wordt, zou i...
1 reactie
03-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering